Historie TJ

 

JAK VZNIKLA TJ PARDUBIČKY

 

První informace a záznamy se vyskytují na začátku 20. let minulého století a souvisí s rozvojem Telegrafie a nárůstem počtu jejích zaměstnanců. Jedním z prvních iniciátorů a zakladatelů byl pan Alois Stejskal v roce 1923, kdy také začala skupina mladých mužů chodit na cvičení do města do DTJ Pardubice.

Toto byl velký impulz založit tělovýchovnou jednotu v Pardubičkách. Ustavující schůze byla svolána na 4. listopadu 1925 do restaurace U Capoušků za účasti 72 občanů.

Tam byl zvolen i první výbor, do kterého byli zvoleni: starosta - pan Josef Jelínek, místostarosta pan Josef Vašíček, náčelník pan Alois Stejskal, náčelnice paní Ema Kristová a ještě dalších 5 členů. První schůze výboru se uskutečnila 11. listopadu 1925 kde se začaly připravovat formality k ustavení Dělnické tělovýchovné jednoty – DTJ Pardubičky. Oficiální potvrzení a povolení činnosti platilo od začátku roku 1926. Schůzky členů a výboru se uskutečňovaly v sále restaurace U Capoušků, stejně tak se tam i v zimním období cvičilo. Prvními cvičenci byli v roce 1925 muži. Na začátku roku 1926 se přidaly i ženy a později i žactvo. V létě 1926 se uskutečnilo velké společné veřejné cvičení 292 cvičenců okolních DTJ – Pardubic, Sezemic, Břehů, Přelovic, Přelouče a Bohdanče - kterého se zúčastnili i naši cvičenci a cvičenky. V roce 1927 se 2. Dělnické olympiády v Praze zúčastnilo aktivně v různých vystoupeních 52 členů naší jednoty. Cvičení v zimě se konala až do roku 1940 v sále restaurace U Capoušků, v letním období se využíval prostor mezi restaurací a dnešní ulicí Únorovou. Nácvik prostných se prováděl, kde se dalo, např. v prostorách dnešní ulice Zelené, na silnici do Drozdic nebo pod Nemošickou strání. Volejbalové hřiště se vytvořilo na pronajatém pozemku U Borku. Tělovýchovná činnost se v této době provozovala i v oddílu házené, volejbalu, základní tělesné výchově. Při DTJ Pardubičky pracoval i skautský oddíl, hudební skupina a divadelní kroužek.

V roce 1930 se podařilo zakoupit současný pozemek TJ Pardubičky od majitelů Cinkových  za 95 000 Kč. V roce 1933 byla nejprve pronajata a později zakoupena další parcela a tím se získal ucelený pozemek mezi ulicemi Revoluční a Fučíkovou (dnešní Bokovou). Na nákup nové parcely musel být úvěr na částku 33 000 Kčs u Městské spořitelny v Pardubicích. Tento úvěr se podařilo splatit až v roce 1950. V té době pracoval výbor ve složení starosta pan Josef Vašíček, místostarosta pan Karel Bok- řídící učitel zdejší školy, náčelník pan Mikuláš Brožek (který byl později i ve funkci starosty).

Na začátku roku 1940 již měla jednota 173 členů, 93 dospělých, 37 dorostu a 43 dětí, ve výboru začali pracovat mimo jiné i pan Josef  Maleček a pan František Valenta.

Postupně se pracovalo na úpravě areálu a konečná úprava hřiště i s atletickou drahou byla dokončena v roce 1944.

Po roce 1945 byl na obzoru nový úkol – vybudovat novou vlastní tělocvičnu. Ovšem v tomto období došlo ke slučování tělovýchovných jednot a naše DTJ byla sloučena s SK Pardubičky. Vznikl nový název SOKOL Pardubičky. V nové sloučené jednotce byl starostou pan Mikuláš Brožek, místostarostou Adolf Klodner, náčelníkem pan Josef Maleček a náčelnicí paní Pavla Hloušková. Za oddíl kopané pak Josef Hejný. Správce hřiště byl pan Jaroslav Praus. Dle nařízení zákona nesměla být v Sokole divadelní skupina (což byla chyba).

Vývoj pokračoval, tělovýchovná hnutí musela být pod hlavičkou národních podniků. Spolupráce s Teslou Pardubice byla z její strany odmítnuta, ale vyšla spolupráce s  krajskou nemocnicí, vznikl nový název SOKOL KÚNZ Pardubice. Ale ani toto sloučení nepřineslo výraznou podporu a pomoc ze strany vedení nemocnice. Proto bylo požádáno o vypovězení tohoto kolektivního členství a od roku 1956 se již naše jednota jmenuje TJ Pardubičky. V této době se výbor obměňoval a začali v něm pracovat např. Vladimír Vondra (pozdější předseda TJ Pardubičky), Jaroslav Slabý (dlouholetý hospodář), pan Josef Michalička a další noví členové.

Stavba současné budovy tělocvičny se sociálním zázemím byla zahájena v roce 1955 - a to v pěti etapách.  Byla dokončena v roce 1962.

V roce 1991 došlo k osamostatnění oddílu kopané a k jeho novému názvu SK Pardubičky. Ten provozuje svou činnost ve svém areálu.